زبان و چگونگی و شرایط فهم قرآن از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : سعادت، احمد

زبان و چگونگی و شرایط فهم قرآن از دیدگاه امام خمینی

زبان و چگونگی و شرایط فهم قرآن از دید گاه امام خمینی

‏□‏‎ ‎‏احمد سعادت  ‏

چکیده:‏ از نظرامام خمینی(ره)، قرآن سرّ است، نور است وحقیقتی است وراء این الفاظ و مکتوبات؛ اما بواسطه لطف الهی برای نوع بشر، این حقیقت متعالی که شناخت و فهم آن برای همگان بسیار دشوار می نمود، با چند مرتبه تنزل به شکل وقالب الفاظ درآمد. در این قرآن متنزل، حقایق و معارف به نحوی بیان شده است که هم برای عامی قابل فهم باشد وهم برای عالم چیزی برای تأمل وجود داشته باشد. برای فهم حقیقت قرآن ومعانی کلام الهی، باید به نیات و مقاصد وحی وخداوند متعال، توجه نمود. همواره و نه گاهی، بدون درک مقاصد الهی از ارسال وانزال این کتاب، از شناخت آن بی بهره خواهیم ماند. اما آیا می توان به حقیقت و فهم کتاب الهی نائل آمد؟ قطعاً آری! می توان به معنای نهایی این کتاب راه یافت، منتها به درجه و سطح وجودی وفکری خواننده بستگی دارد. البته برای فهم قرآن در رفع موانع باید کوشید‏‎.‎‏ برخی از این موانع عبارتند از گناه، خود بینی، حجاب اصطلاحات و تقلید از دیگران. ‏


واژگان کلیدی‏: امام خمینی، متن(قرآن)، فهم، زبان دین ، زبان قرآن، نمادین(سمبلیک)، التفات مؤلف، معنای نهایی متن.‏

‎ ‎