چهار رباعی از ابوالفضل فیروزی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1392

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

چهار رباعی از ابوالفضل فیروزی

چهار رباعی از ابوالفضل فیروزی

 

هوای نوبهار


‏در شهــر هـــوای نـــوبهــار آمده است‏

‏عطـــر گل آفــــتاب یـــــار آمده است‏

‏ای هــم نفســـان " الیس صبـح بقریب"‏

‏" والفجر" که صبح آشــکار آمده است‏

‏ ‏

انفاس خوش

‏وقتــی که تـــو آمدی، بهـــار آوردی‏

‏خوش آمدی و لطف و صفـــا آوردی‏

‏در کالبـــد مـردۀ این شـــهر سکــوت‏

‏انفـــاس خــــوش روح خــدا آوردی‏

‏ ‏

روی تو

‏ای کاش دوبــاره روی تو می دیدم‏

‏با خنــدۀ تو دوبـــاره می خنــدیدم‏

‏وقتی ز دم تو باغمــان گل می کرد‏

‏دامـن دامـن ز بــاغ گل می چـــیدم‏

‏ ‏

همدم تو

‏هر دل شده حجــله ای بــرای غـــم تو‏

‏هر دیده چو دجله ای است در ماتـم تو‏

‏از یــاد نرفتــــه ای که دلـــها با توست‏

‏دل نیست مـگر دلـــی که شد همـدم تو ‏

‎ ‎