مجله کودک 446 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 14

در مارس 500 کاملاً مانند یک سفر واقعی به مریخ باشد. کپسول مارس 500 محفظهای بدون پنجره است که کاملاً از محیط پیرامون خود جدا شده است. ساکنین این کپسول از امتیازات زندگی در زمین محروم هستند و تنها با تکیه به تجهیزات حمایت از بقا و سرویسهای داخل کپسول مارس 500 به زندگی خود ادامه میدهند. آنها هیچ ارتباط فیزیکی با بیرون از مارس 500 ندارند و تنها راه برقراری ارتباط آنها با محیط بیرون از کپسول، ارسال ایمیل و پیامهایی در بستههای صوتی است که آن هم با تأخیری حدود 20 دقیقه صورت میگیرد. Õ اما ارسال چنین چیزهایی که نیاز به این قدر زمان ندارد و سریعاً منتقل میشوند؟ برای ما بله. اما برای فضانوردانی که از زمین بسیار دور شده و مثلاً در مدار مریخ میگردند مدتی طول خواهد کشید تا پیامهای آنان به زمین برسد. Õ ولی آنها که واقعاً هنوز به مریخ نرفتهاند و روی زمین هستند؟ قرار بر این است که در این برنامه سفر انسان به مریخ تا حد امکان شبیهسازی شود تا نحوه زندگی فضانوردان در این سفر مورد مطالعه قرار گیرد. پس شرایطی که در داخل کپسول مارس 500 حکمفرمایی میکند باید شبیه به فضاپیمایی باشد که سفر به مریخ را انجام میدهد. طی این برنامه هر شش داوطلب تقریباً در شرایط یک سفر واقعی به مریخ قرار دارند. تمامی سیستمهای یک ناو فضایی سرنشیندار در مارس 500 تعبیه شده است. تجهیزات ایمنی، تجهیزات پزشکی، آب و غذا و سیستمهای بازیابی آب، سیستم گردش هوا و... هر آنچه که این شش نفر در طول ماموریت خود لازم دارند در کپسول قرار گرفته و درهای مارس 500 بسته شدهاند. این درها باز نخواهند شد تا زمانی که مدت مأموریت آنان تمام شود. Õ این مأموریت چه مدت طول کشید و آنها چه مدتی در مارس 500 خواهند ماند؟ رسیدن به مریخ دیست و پنجاه روز طول میکشد، حدود یک ماه هم برای فرود مریخنشین و توقف فضانوردان در آن سیاره و دویست و چهل روز هم برای بازگشت به زمین. در مجموع پانصد و بیست روز مدت زمان اجرای این استون مارتین چراغهای جلوی کارآمدی داشت. جایگاه چراغها بزرگ و مناسب بود. اما محل چراغهای راهنما در جای خوبی قرار نداشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 14