مجله کودک 446 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 33

همقصههمنقاشی منصورهصابری مید روی کاغذ یک فیل کشید. فیلی با دو گوش بادبزنی و یک خرطوم دراز. فیلِ نقاشی خودش را جمع کرد و گوشهایش را جلوی چشمýهایش گرفت. امید پرسید: «چه کار میکنی؟» فیل یواش گفت: «برای چی من را کشیدی؟ زود باش پاکم کن!» امید با تعجب پرسید: «چرا تو را پاک بکنم؟» فیل یک گوشش را از جلوی چشمش کنار زد و گفت: «چون خجالت میکشم.» امید پرسید: «خوب چرا خجالت میکشی؟» فیل خرطومش نمای عقب خودرو آستین مینی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 33