معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1387

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب

‏ ‏

‏ ‏

16

‏ ‏

نام کتاب:‏ کرامت انسان در قرآن و سنت، جلد (1)‏

‏(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 520‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

15

‏ ‏

نام کتاب:‏ کرامت انسان در قرآن و سنت، جلد (2)‏

‏(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 464‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏


‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ آثار حقوقی و سیاسی کرامت انسان‏


14

(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 519‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

13

‏ ‏

نام کتاب:‏ کرامت انسان در ادیان و مکاتب‏

‏(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 504‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

12

‎ ‎

نام کتاب:‏ مجموعه مقالات انگلیسی کرامت انسان‏

‏(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 446‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏


‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ ترجمه مجموعه مقالات انگلیسی‏


11

(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 376‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

10

‏ ‏

نام کتاب:‏ مأخذشناسی‏

‏(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 508‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

09

‏ ‏

نام کتاب:‏ کرامت انسان در اندیشه و سیرۀ امام خمینی، جلد (1)‏

‏(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 488‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏


‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ اصول و مبانی کرامت انسان، جلد (1)‏


18

(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 528‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

17

‏ ‏

نام کتاب:‏ اصول و مبانی کرامت انسان، جلد (2)‏

‏(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 416‏

قیمت:‏ 3000 تومان‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

08

‏ ‏

نام کتاب:‏ چکیده مقالات‏

‏(مجموعه مقالات همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 551‏

قیمت:‏ 3300 تومان‏


‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ زیارت (مجموعه داستان)‏


05

نویسندگان: ‏غلامرضا آبروی و...‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1387‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 36‏

قیمت:‏ 500 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

04

نام کتاب:‏ روز تولد (مجموعه داستان)‏

نویسندگان:‏ الف ـ امانتدار و...‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1387‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 56‏

قیمت:‏ 650 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

02

نام کتاب:‏ مثل پرنده ها (مجموعه داستان)‏

نویسندگان:‏ ابراهیم حسن بیگی و...‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1387‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 67‏

قیمت:‏ 700 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏


‏ ‏

‏ ‏

03

نام کتاب:‏ مدرک جرم (مجموعه داستان)‏

نویسندگان:‏ علی آقاغفار و...‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1387‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 80‏

قیمت:‏ 800 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

01

نام کتاب:‏ به پیشباز بهار (مجموعه داستان)‏

نویسندگان:‏ حسن بنی عامری و...‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1387‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 87‏

قیمت:‏ 850 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ طلوع خورشید (مجموعه داستان)‏


06

نویسندگان:‏ مصطفی شکیباخو و...‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1387‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 45‏

قیمت:‏ 600 تومان‏


‏ ‏

‏ ‏

19

نام کتاب:‏ پرواز (مجموعه داستان)‏

نویسندگان:‏ محمدرضا اصلانی و...‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1387‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 30‏

قیمت:‏ 450 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ آرمانشهر وحدت‏


20

نویسنده:‏ محمدعلی خسروی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1387‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 130‏

قیمت:‏ 1300 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ تملق و چاپلوسی‏

نویسنده:‏ ابوالفضل هدایتی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏


book04

نوبت چاپ:‏ اوّل، خرداد 1386‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 130‏

قیمت:‏ 800 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎