مجله خردسال 27 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 27 صفحه 17

چرخونک تاب یک روز خوب سرسره محمدرضا شمس الاکلنگ یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. توی حیاط یک مهد کودک، ، ، و ، کنـار هم نشسته بودند. یک روز وقتی که بچه­ها از مهد کودک بیرون رفتند، دلش گرفت. و و هم دلشان گرفت. زانوهایش را بغل کرد و گفت: «حالا چه کار کنیم؟» که آرام آرام دور خودش می­چرخید گفت: «هیچی، باید تا فردا صبر کنیم.» گفت: «ولی من دوست دارم بازی کنم.»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 17