مجله خردسال 130 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 22

بهارشده! به بوته­ی گل گفتم: «بهار شده! پس گلهایت کو؟» بوته­ی گل گفت: «گلهایم غنچه هستند.» به درخت گفتم: «بهار شده! پس میوه­هایت کو؟» درخت گفت: «میوههایم شکوفه هستند.» به ابر گفتم: «بهار شده! پس بارانت کو؟» ابر خندید و بارید. غنچهها باز شدند، شکوفهها میوه شدند و من زیر باران بهاری خیس خیس شدم.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 22