مجله خردسال 227 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 227 صفحه 10

چه دنیای قشنگی حمید هنرجو گل گل گل، پرنده صدای پای خنده دوباره توی صحرا بازی شاپرک ها نشسته عطر شبنم رو گونه های مریم دوباره قرص خورشید گل گل گل، پرنده دوباره مشق باران نقاشی بهاران دوباره نور و نسیم پیام هر یا کریم بهار خرم آمد بنفشه را صدا زد گل گل گل، پرنده صدای پای خنده ببین! چه آب و رنگی چه دنیای قشنگی چه ابر مهربانی! عجب رنگین کمانی! پرنده ها چه شادند. سوار بال بادند گل گل گل پرنده صدای پای خنده

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 227صفحه 10