مجله خردسال 227 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 227 صفحه 18

....... گفت:« زود باش بیدار شو! نزدیک بهار است.» .... خندید و تابید. برف ها آب شدند و آب ها...... شدند. ..... رفت و رفت. .... تابید و تابید . زمین گرم شد و درخت از خواب بیدار شد. ......... و ...... صدای ...... را شنیدند و بیدار شدند. همه جا پر از بوی ..... و ......... شد. ......... به ... گفت:« همه بیدار شدند؟ همه آماده شدند؟» ..... گفت:« همه بیدار شدند به غیر از ........ .

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 227صفحه 18