مجله خردسال 399 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 399 صفحه 10

روی ماه محمد حسن حسینی یک فضا نورد رفت سوی ماه بعد هم گذاشت پا به روی ماه ماه پاک بود لکهای نداشت آن فضا نورد پا بر آن گذاشت بس که راه رفت آن فضا نورد روی ماه را لکه لکه کرد

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 399صفحه 10