مجله خردسال 459 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 459 صفحه 19

شبها، من و فرشتهها شبها وقتی من میخوابم، مادرم یک چراغ کوچولو را روشن میگذارد. مثل آسمان که شبها، ماه را برای فرشتهها روشن میگذارد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 459صفحه 19