مجله کودک 35 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 25

پرشکوهترین بدرقه­ی قرن. چهاردهم خرداد 68. آن روز تهران، پایتخت غم بود. وجودی که غم دوری امام را تحمل پذیر کرد، با همان جدیت، عطوفت و سادگی.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 25