مجله کودک 45 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 21

این همه وقت تلف کردن برای خوردن چای لبخند دوست چای، برگ است و وقتی که چیده میشود، رنگ سبز دارد. امّا آدمها این برگ سبز را خشک میکنند و وقتی که خشک شد، آن را بستهبندی میکنند و میفروشند. آدمها این برگ خشک شده را توی آب میجوشانند تا دوباره خیس بخورد، چایی که دم کشید آب را جوش میآورند تا چای حسابی داغ شود و بعد منتظر میمانند که چای خنک بشود تا بتوانند آن را بنوشند. ما که از کار این آدمها سر در نیاوردیم. چایی را خشک میکنند، خیس میکنند، داغ میکنند و خنک میکنند. بیچاره برگ چای و بیچاره وقتی که برای این همه کار الکی تلف میشود. ما برای حل این مشکل چند پیشنهاد داریم. 1ـ برگ چای را به صورت خام و سبز مصرف کنید. 2ـ چای را در آب سرد بجوشانید تا مجبور نشوید برای خنک شدنش منتظر بمانید. 3ـ اصلاً چای مصرف نکنید. 4ـ به همان روش همیشگی چای بنوشید و اصلاً به پیشنهادهای ما عمل نکنید!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 21