مجله کودک 51 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 3

در این شماره میخوانید د مثل دوست: همه با هم، در حسینیة جماران 4 گزارش دوست: کاشان، اولین میزبان مجله «دوست» 6 بازی دوست: بازی مدرسه و جنگ 9 شعر دوست: دنیای علی 10 قصة دوست: (یک قل، دو قل): تولدم مبارک 12 دانش دوست: این، همة فایدههای جنگ نیست 14 لبخند دوست: آدم چه فکرها میکنه، چه نقشهها ... 16 قصه مصور: 17 لبخند دوست: فواید مدرسه را بنویسید 21 ورزش دوست: یا علی مدد! 22 قصة دوست (ترجمه): یک آموزش آبدار 24 فکر دوست: گلدانهای سفالی را دور نیندازید! 26 داستان دوست: لبخند 28 جهان دوست: ورود پدر به اتاق گپ، آزاد! 30 جدول دوست: جدول اول مهر 32

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 3