مجله کودک 51 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 14

این، همه فایدههای ضدعفونی کنندهها این مواد یکی از عوامل بهبود وضع زندگی بشر بود که از دل سنگرهای جنگ اول جهانی بیرون آمد. درست است کهاین جنگ بیش از 21 میلیونکشتهو 5/8 میلیون مجروح بر جای گذاشت، اما در عوض این امکان را برای پزشکان فراهم کرد که بتوانند داروهای جدید را که میتوانستند جای میلیونها نفر را در آینده نجات دهند، آزمایش کنند. جراحی ترمیمی و بانکهای خون نیز بر اثر جنگ، رشد زیادی پیدا کردند. سلاحهای هستهای این یک اختران را نادیده بگیرید! اگر تنها یک اختراع دوران جنگ باشد که ما میتوانستیم بدون آن هم زندگی کنیم، حتماً اختراع بمب اتمی است. اما از شوخی که بگذریم، همین بمبهای اتمی مورد نفرت، قادرند زمانی زمین را از اصابت یک ستاره دنبالهدار نجات دهند. آنتیبیوتیکها هر چند یازده سال قبل از شروع جنگ دوم جهانی، «پنیسیلین» که یک آنتی بیوتیک مهم است، به وسیلة «فلمینگ» کشف شد، اما واقعیت این است که در طول جنگ دوم جهانی، به خاطر نیاز مجروحان جنگی به ماده ضد میکروبی قوی، دو دانشمند دیگر در دانشگاه اکسفورد براسساس کشف فلمینگ شروع

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 14