مجله کودک 51 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 21

زنگ انشاء موضوع این هفته: فواید مدرسه را بنویسید همه ما دانشآموزان میدانیم که مدرسه ما را باسواد میکندو باسواد شدنما مهمترین فایدة مدرسه است، اما مدرسه فایدههای دیگری هم دارد که در طول تاریخ به آنها توجه نشده است. یکی از فواید مدرسه آسایش مادران است. فکرشرا بکنید اگرمادران ما قرار بود از صبح تا شب ما را در خانه تحمل کنند چه فاجعهای رخ میداد. اگرر قرار بود ما بچههای شیطان پیش مادرانمان باشیم،حتماًمادرهایماندچار بیماریهای عصبی شده و راهی بیمارستان میشدند. در ضمن مدرسه رفتن ما سلمانیها و پارچهفروشیها را هم پولدار میکند، چون ما مجبوریم هم سرمان را کچل کنیم و هم روپوشهاییکشکل بپوشیم که خیلی هم بدرنگ است. پس مسلم است که مدرسه فایده اقتصادی هم دارد. مدرسه میتواند به عنوان یک تفریح، زندگی ما را شاداب کند، چون ما در خانه اصلاً تفریحی نداریم، اما در مدرسه روزی سه تا زنگ تفریح داریم. البته اگر آقای ناظم اجازه بدهد که ما به اندازه کافی تفریح کنیم. یکی دیگر از فایدههای مدرسه این است که سر بچهها ررا به مشق و درس گرم میکند تا بززرگترها هرکاری که دلشانمیخواهدبکنند و هرچقدرکه دوست دارند،حقوق بچههارا زیر پا بگذارندپس میبینید که مدرسه برای بزرگترها هم بد نیست. البته شکی نیست که مدرسه اگر مدیر و ناظم و معلم نداششته باشد،میتواند فایدههای خیلی بیشتری داشته باشد.آنوقتمامیتوانیم مدرسه را به یک باشگاه تفریحی تبدیل کنیم. به جای تخته سیاه، فوتبال دستی بگذاریم ودفتر مدرسه را به اطاق بازیهای کامپیوتری تبدیل کنیم. در ضمن میتوانیم به جای نیمکت، از سقف کلاس تاب آویزان کنیم تا نشستن سر کلاس! اینقدر خسستهکنندهنباشد.تازه میتوانستیمبهجای پله، سرسره بسازیم تا هنگام پایین آمدن از پلههای طبقه دوم، خستگی از تنمان در برود. حیف که مدرسه، این فایدهها را ندارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 21