مجله کودک 55 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 9

بازی روی جلد این شماره، کودکانی را نشان می دهد که در یک فضای شبز مشغول توپ بازی هستند. برای این بازی، شما به کارتهای شماره دار (از 1 تا 6) و مهره به تعداد خودتان نیاز دارید، پس: 1) مهره به تعداد بازیکنان، از بازیهای دیگرتان قرض بگبرید تا از دکمه های رنگی به جای مهره استفاده کنید. 2) 6 عدد کارت مقوایی تهیه کنید. از شماره 1 تا 6 روی انها بنویسید و برای هر دور حرکتتان آنها را انتخاب کنید. بازی را از خانۀ شروع آغاز کنید. هر کدام به نوبت کارت شماره دار انتخاب کنید و بر اساس شمارۀ آن در خانه ها حرکت کنید. اگر به خانه هایی رسیدید که فلش مشکی دارند و به یک توپ رنگی می رسند، با توجه به طرح و رنگ توپ، سبد مخصوص آن را پیدا کنید و توپ را داخل آن بیندازید ( به محل آن سبد بروید). سپس بعد از اینکه بقیۀ بازیکنن حرکت خودشان را انجام دادند، کارت شماره دار انتخاب کنید و از همان سبد فلش رنگی را دنبال کنید و به خانه ها وارد شوید و با توجه به عدد کارت، حرکت خودتان را انجام دهید ( در ادامۀ همان خانه فلش سبد). در پایان، برنده کسی است که با توجه به جدول امتیازی زیر، بیشترین امتیاز را بیاورد. در برابر هر توپ که به داخل سبد انداخته شود اولین کسی که به خانۀ پایان برسد بازی توپهای رنگی شرح بازی روی جلد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 9