مجله کودک 165 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 16

آشنایی با نهج البلاغه با کسانی از خانواده های شریف، همنشین باش محمّد علی دهقانی از میان نامۀ امام علی (ع) به مالک اشتر-7 اگر یادتان باشد، در شمارهای گذشته، بخش هایی از نامۀ امام علی (ع) را به مالک اشتر، فرمانروای مصر، برایتان نقل کردم. در بخش دیگری از این نامۀ مهم تاریخی، امام به مالک چنین سفارش می کند: «مبادا در پیش تو، نیکوکار و بد کار یکسان باشند و هر دو را در یک مقام بدانی! اگر چنین رفتاری بکنی، شخص نیکوکار نسبت به انجام کارهای نیک بی میل و رغبت می شود و از آن طرف فرد بدکار هم به انجام کارهای زشت و ناپسند تشویق می شود. پس هر کدام از آنها را مطابق کار و عملشان، جزا بده: به نیکوکار، پاداش بده و بدکار را تنبیه کن! با کسانی همدم و همنشین باش که از خانواده های شریف و خوش نام باشند و یا سابقۀ نیکو داشته باشند (خدمتگزار مردم و فرمانبردار خدا بوده باشند) جنگجویان، دلیران، بخشندگان و جوانمردان را به همنشینی و همکاری خود انتخاب کن و مانند پدر و مادری که به فرزندشان رسیدگی می کنند، به وضع آنان رسیدگی کن و نیازهایشان را برآورده ساز! اگر دربارۀ آنان لطف و احسانی کردی، آن لطف را در نظر خودت بزرگ به حساب نیاور، و اگر کار کوچکی هم برایشان انجام دادی، آن را کم و ناچیز نشمار! احسانو نیکی کردن به این اشخاص (که زیر دست تو هستند)، آنها را نسبت به تو، افرادی خیرخواه، خوش بین و قابل اعتماد می سازد و فرمان تو را بهتر اطاعت می کنند...» استرالیا با نیروهای زرهی مخصوص خود که به طور خلاصه AATTV نامیده می شدند، در نبردهای ویتنام شرکت داشتند. لباس مخصوص این نیروها، آنها را در جنگهای ویتنام، استتار می کرد. نارنجک دودزا، و نارنجک های انفجاری پلاستیکی از تجهیزات همراه این سربازان بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 16