مجله کودک 167 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 167 صفحه 38

38 ازنقطه 1 تا 21 اگر می خواهید این تصویر را ببینید ، ازنقطه 1 تا 21 را به هم وصل کنید تا تصویر مورد نظرکامل شود. شما می توانید بعد از کامل شدن نقاشی ، آن را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.◄ مجسمه مصرباستان این مجموعه درپایین تصویر را باید به هرم فرعون برسانیم . راه را نشان دهید. ▼ پاسخ سرگرمی شماره گذشته: دزدان مقبره ◦ سرباز ارتش ایتالیا - سال 1940 موسولینی دیکتاتور ایتالیا در سال 1940 و در گرماگرم جنگ دوم جهانی از سربازانی با این یونیفورم در نبرد استفاده می کرد. پیراهن سیاه زیر یونیفورم ، رنگ حزب فاشیست ایتالیا به رهبری موسولینی بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 167صفحه 38