مجله کودک 173 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 173 صفحه 42

دوست بهای اشتراک، تاپایان 1383 * هرماه 4 شماره، هرشماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریزکنید. (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک صادرات درسراسرکشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ پلاک 962 امورمشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج ازکشور بهای یک شماره ازمجله هفتگی «دوست»: بستگان هریک ازافراد ساکن درخارج ازکشور * خارومیانه (کشورهای همجوار) 000/7 ریال که درایران سکونت دارند، می­توانند مبلغ فوق * اروپا، آفریقا، ژاپن 000/8 ریال را به حساب اعلام شده واریزنمایند وسپس *آمریکا، کانادا، استرالیا 500/9 ریال نشانی فرد خارج ازکشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند. فرم اشتراک نام: ......................................................................................................................... نام خانوادگی: ......................................................................................................................... تاریخ تولد: .................................../...../.....13.تحصیلات: .................................... نشانی: ......................................................................................................................... کدپستی: ......................................................................................................................... تلفن: ......................................................................................................................... شروع اشتراک ازشماره: ................................تا شماره: .......................... امضاء نمای جلو رنجرور

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 42