مجله کودک 231 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 231 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند یکی از فرماندهان نظامی دفاع مقدس که اینک به فیض شهادت رسیده است، نقل میکرد که: قبل از شروع یکی از عملیات نظامی، خدمت حضرت امام (رحمتا... علیه) رسیدیم و به ارائه گزارش پرداختیم. در آن جلسه حضرت آیتا... خامنهای، آقای هاشمی رفسنجانی، وزیر دفاع و فرمانده سپاه پاسداران حضور داشتند. گزارش ها خدمت امام داده میشد. یادم هست که ایشان روی مبل نشسته بودند و ما هم به صورت نیمدایره اطراف ایشان نشسته بودیم. همهی توجه من به حالتها و رفتار بسیار مقدسی بود که امام نشان میدادند. در اوج صحبتها و گزارشها، ناگهان ایشان بلند شدند و به اتاق دیگر رفتند. پس از این حرکت، اولین کسی که صحبت کرد، آقای هاشمی رفسنجانی بود. او گفت: «آقا کسالتی به وجود آمد؟» چون تنها موضوعی که حدس زده میشد، این بود که ممکن است خدای ناکرده امام دچار کسالت شده باشند. اما، امام در پاسخ فرمودند: خیر! وقت نماز است! ایشان با چنان قاطعیتی پاسخ دادند که اصلاً من احساس کردم، مثل اینکه ما تا حالا نماز نخواندهایم! زمین زیر پای «پاچا» آرام آرام در حال کنده شدن است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 231صفحه 4