مجله کودک 233 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند یکی از خصوصیات مهم امام، تواضع و فروتنی ایشان بود. مثلاً هنگامی که مهمانی برایشان وارد میشد، اگر کمی میوه و یا چای برای پذیرایی میآوردند، امام با دست خودشان برمیداشتند و به طرف مهمان تعارف میکردند که: بسما...، شما هم بردار. یا مثلاً زمانی که مهمانی تازه، وارد مجلس میشد، امام مقید بودند که حتماً برای او میوه بگذارند یا چای بیاورند. این خصوصیت مهم امام باعث میشد که هیچگاه امتیازی برای خود یا نزدیکانشان نخواهند. البته گاهی اوضاع طوری بود که ایجاب میکرد ایشان با اطرافیانشان زندگی خاصی داشته باشند. اما آقا اصل را بر این قرار داده بودند که امتیازی نباشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی که امام به قم آمده بودند، بیشتر در سر راه بازگشت پاچا و کوسکو به قصر، آنها مجبورند از درههای عمیق عبور کنند. برای این کار پاچا از تیر و کمان استفاده میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 4