مجله کودک 233 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 21

ویروس قسمت (5) نوشته و تصویر: مانا نیستانی اما به نظر میرسد ایزما موفقتر است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 21