مجله کودک 233 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 32

کارتهای تزئین شده وسایل مورد نیاز: · مقوای سبز، نارنجی، قرمز و سفید · چسب · ماژیک یا قلم طلایی براق · تیغ موکتبری (برای استفاده، از بزرگترها کمک بخواهید) روش کار: 1. یک تکه مقوای سبز رنگ به شکل مربع تهیه کنید و از وسط تا بزنید. تصویر اختاپوس را بر روی مقوای نارنجی بکشید و با تیغ (البته با کمک بزرگترها) درآورید. اختاپوس نارنجی را بر روی کارت سبز تا شده، طوری بچسبانید که سر اختاپوس بالاتر از تا قرار بگیرد و در حقیقت اختاپوس به صورت ایستاده باشد. 2. دو تکه بزرگ مقوایی سبز رنگ تهیه کنید. یک مقوای قرمز را تا بزندی و 2 برگ را در بالای آن (نزدیک به تا) بچسبانید. روی نقطهی اشتراک برگها (در پایین) 2 دایره مقوایی از مقوای قرمز، به جای میوه بچسبانید. 3. میتوانید یک مقوای ساده را تا بزنید، سپس تا را باز کنید. روی یک طرف مقوا، تصویر یک موشک را طوری بکشید که ادامهی آن (نوک آن) از خط تای وسط هم بگذرد. سپس با تیغ موکت بری (با کمک بزرگترها) نوک موشک را (فقط تا قسمت تا) برش بزنید. حالامقوا را تا بزنید. موشک حالت ایستاده پیدا میکند. در یک موقعیت مناسب ایزما بر روی یکی از محلولها میپرد و آنرا میخورد. نوری شدید فضا را پر میکند. نتیجه محلول این است! یک گربه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 32