مجله کودک 233 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 36

بیایید نقاشی کنیم جوجه تیغی نقاشی این هفته، کار بسیار ساده و آسانی است. با انجام این نقاشی، میتوانید خود را برای رسمنقاشیهای دیگر در هفتهی آینده، آماده کنید. شروع کار مثل همیشه با رسم طرحی دایرهای شکل که طرح مثلث شکلی هم به آن افزوده شده است. چهار عدد پا مثل پایههای صندلی به طرح اولیه اضافه میکنیم. جای چشمها را در بالای طرح مثلث شکل انتخاب میکنیم. برای کارتون شدن نقاشی، چشمها را جلو آمده و بزرگ رسم میکنیم. با یک خط منحنی، محل سر و بدن جوجه تیغی را از هم جدا میکنیم. درست در لحظهای که کوسکو میخواهد دوباره محلول را بنوشد، میبیند که شیشه محلول در اختیار ایزمای گربه قرار دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 36