مجله کودک 233 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 37

حالا شروع به طراحی خارهای جوجه تیغی میکنیم. بهتر است ابتدا خارهای اطراف او را رسم کنیم. کار مشکی کردن خطوط اصلی را آغاز میکنیم. بقیه خارهای جوجه تیغی را هم با رواننویس نمره نازک، نقاشی میکنیم. سایه پایین بدن و بوتههای اطراف جوجه تیغی را هم برای نشان موقعیت او نقاشی میکنیم. ما از رنگ قهوهای تیره و روشن برای رنگآمیزی جوجه تیغی استفاده کردهایم. شما میتوانید از هر رنگی که علاقه داشتید، استفاده کنید. او میخواهد خود، محلول را بخورد تا دوباره به انسان تبدیل شود که ناگهان محلول از دست او پایین میافتد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 37