مجله کودک 280 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 32

مادر دستی به سر او کشید و جواب داد : « به هر جا که بخواهند ، به هر سرزمینی که دوست داشته باشند . پرستوها به همه جا سفر می کنند و همه جا را می بینند . » نازنین کوچولو زیرلب به خودش گفتک « کاش من هم پرستو بودم . » و مادرش خندید . بهار هنوز تمام نشده بود ،درخت های کوچه لباسی از برگ های سبز و شکوفه های قرمز و صورتی به تن داشتند . نازنین کوچولو پنجره را باز کرد . صدای پرنده ها را از میان شاخه ها درخت های کوچه شنید . نازنین کوچولو مادرش را صدا زد : « مادر ، مادر ، بیا اینجا . » مادرش که داشت اتاقها را جار می کرد آمد و پرسید : « چه شده ؟ چه کار داری ؟ » نازنین کوچولو با شادی گفت : « مادر صدای پرنده ها را می شنوی ؟ » مادر گفت : « بله . آن ها گنجشک هستند . گنجشکها دسته جمعی آواز می خوانند . » نازنین کوچولو پرسید : « گنجشکها از کجا می آیند ؟ » مادر گفت : « از باغها و صحراها . آن ها میان شاخه های درختها لانه می سازند و همان جا هم زندگی می کنند . » نازنین کوچولو باز پرسید : « گنجشکها چه کار می کنند ؟ » مادر گفت : « به دشتها و صحراها می روند . باغها را می بینند . » نازنین کوچولو زیر لب گفتک « کاش من هم گنجشک بودم . » و مادرش دوباره خندید . * A مثل Architecture (معماری) : هر ساختمان و بنایی را که در اطرافتان می بینید به نوعی توسط معمار طراحی و ساخته شده است . سبک ساختمان سازی هر بنا در طول قرن ها تغییر کرده است . مثلاً سبک ساختمان سازی یونانی ها بسیار ساده و با ستون های متوازن بوده است . بودایی های هند در 200 سال قبل از میلاد ، معابد خود را با طاق های ساده می ساختند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 32