مجله کودک 283 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 283 صفحه 10

نمی توان گفت که مبارزه ی حضرت اما با استکبار و ظلم و جور ، دقیقا از چه زمانی شروع شد . ایشان از همان آغاز با افرادی مانند آیت ا . . . کاشانی ارتباط داشتند . یک روز تابستان- منزل آیت ا . . . کاشانی- خیابان پامنار آیت ا . . . کاشانی (خطاب به چند نفر) : قدر این سید را بدانید که این سید شما را نجات می دهد . قدر این سید را بدانید . در بعضی از نقاط جهان ، خرس را اهلی می کنند و به جانور ، حرکات نمایشی یاد می دهند . دوره گردان محلی در نقاطی از آسیا توسط خرس های تعلیم یافته ، امرار معاش می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 283صفحه 10