مجله کودک 290 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 11

و باد گفت : "کاش به رنگ کویر بودم . آن وقت کویر از تنهایی بیرون می آمد ." کویر به ابر و باد نگاه می کرد ، ابر وباد در آسمان تاریک وسیاه می رفت و می گفت : "دوست دارم به رنگ شب بودم تا ماه را بیدار می کردم ." ماه و ابر و باد را به خواب می دیدم . ناگهان فریاد ابر و باد به آسمان رفت . او با صدای بلند ، خیلی بلند گفت : "کی بود که مرا رنگی کرد؛ کی رنگ سبز روی صورت من پاشید؟" رنگ سبز مانند رودی تند و تیز صورت ابر وباد را سبز ، به رنگ برگ درختان کرد . ابر و باد گفت : "جنگل سبز می خندد . کی صورت مرا سبز کرد؟" رنگ سبز می دوید و همه جا را سبز می کرد . . . (ادامه دارد) مارماهی گولپر نوعی مارماهی ساکن اعماق آب است که طول آن تا دو متر می رسد . دهان بزرگ گولپر شانس ماهی برای صید ماهی های کوچک و قطعات غذا را زیاد می کند . این مارماهی به رنگ های تیره دیده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 11