مجله کودک 292 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 292 صفحه 43

حالت پنجه های پای اردک به صورتی است که مانند پارو جاندار را در شنا کردن کمک می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 43