مجله کودک 298 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 10

چشم هایی که کور شدند مجید ملامحمدی مأمورها خانه ی اما عسگری (ع) را محاصره کردند . اسم فرمانده شان « رشیق » بود . رشیق با عصبانیت پا به حیاط گذاشت . بعد با چند مامور از پله های سردابّ خانه پایین رفت . او آمده بود مهدی (ع) را دستگیر کند . کنار درِ سرداب دو مأمور ، ایستاده بودند . رشیق پرسید :« هیس ، دارد صدایش می آید . » رشیق از پشت در به صدا گوش کرد . مهدی (ع) دشت قرآن می خواند . رشیق عصبانی شد . سر آن ها داد زد . آن ها از آنجا دور شدند . رشیق به مأمورهای قوی هیکل خود گفت :« خودش است . این صدای مهدی است . وقتی اشاره کردم دستگیرش کنید . نترسید ،او یک کودک است . » تقریبا همزمان با رشد ریشه اولیه ، ساقه ی اولیه هم رو به بالا رشد می کند . به این ساقه ، « ساقه چه » گفته می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 10