مجله کودک 298 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 25

جدول مربع 64 خانه ای افقی 1 . فلز سرخ رنگ- کبریت گازدار . 2 . هم شلوار دارد هم اتومبیل ! 3 . آهسته و بی حرکت . 4 . میوه ی که شاعر آن را به صد دانه یاقوت تشبیه کرده است- مردن و نیستی . 5 . وسیله ی پرواز پرنده ها- گیاهی که از آن پارچه می بافند . 6 . آهسته ی خودمانی ! 7 . از شهرهای آذربایجان غربی . 8 . راه نفوذی و سوراخ و شکاف- توان و رمق . عمودی 1 . دوست انسان است- واحد مقیاس سطح برابر با 100 مترمربعو 2 . تکرار یکی از حروف الفبای فارسی- از لوله های تنفسی . 3 . رمز و راز- جمع « لون » به معنای رنگها . 4 . آنچه بر دوش یا بر پشت چهار پا یا با گاری و اتومبیل حمل کنند ، به معنای بر و میوه هم هست- وسیله ی کار نجّار- برقی آن هم هست . 5 . فلزی که اگر جمعش کنیم ، به جای اولش برمی گردد- بعضی از کمدها دارند . 6 . پشیمانی- هر 3 کیلوگرم را گویند . 7 . من را ، به صورت مخفف- حرف انتخاب . 8 . همراه شلوار- مومن باید از انجام آن بپرهیزد . سنگ یَشم G مثل Gems ]جواهرات[ : الماسی که بر روی حلقه ی انگشتری می درخشد ، نوعی سنگ است که زمانی در دل زمین جای داشته است . این سنگ قیمتی ، نوعی جواهر است که توسط تراش به شکلی زیبا درآمده است . یاقوت ، زمرد و فیروزه از معروفترین جواهرات هستند . الماس سخت ترین جواهر در جهان است . سنگ یَشم با رنگ سبز خود نیز یکی از جواهرات سخت است که از ان استفاده زینتی می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 25