مجله کودک 298 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 33

راز آواز یکی بود . یکی نبود ، غیر از خدا هیچکس نبود . بلبلی بود که چون نوکش زرد رنگ بود ، نوک طلا صدایش می کردند . یک روز صبح ، بلبل نوک طلا که لانه اش وسط شاخه های یک درخت بلند بود از صدای گریه ی دختر کوچکی از خواب بیدار شد . پرید و روی شاخه ای نشست . می خواست از دختر کوچک بپرسد چرا گریه می کنی که دختر از آنجا دور شد . بلبل نوک طلاخیلی غصه دار شد . بعد مثل هر روز نوکش را باز کرد تا آواز بخواند ، امّا هرچه کرد ، نتوانست بلبل نوک طلا ، آوازش را گُم کرده بود ! به این طرف نگاه کرد ، به آن طرف نگاه کرد . بالهایش را باز کرد ، دور باغ چرخ زد ، به هر جا که می شناخت سر زد ، امّا آوازش را پیدا نکرد . جواهرتراشان ، جواهرات را به شکل های مختلف تراش می دهند . آن ها برای این کار از وسایل تراش مخصوص استفاده می کنند . تراش زر- تراش بیضی- تراش میزی شکل- تراش مدور- تراش قطره اشکی- تراش پله ای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 33