مجله کودک 298 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 34

نوک طلا خسته شد ، رفت و کنار گل سرخ نشست . همان گلی که هر روز برایش آواز می خواند . بالهایش را بست و سرش را لای پرهایش پنهان کرد . گل سرخ آرام ا خواب بیدار شد . خمیازه ای کشید ، نوک طلا را دید . گلبرگهایش را تکانی داد و گفت :« نوک طلا ، بلبل زیبا ، چرا امروز غمگینی ؟ چرا آواز نمی خوانی ؟ » نوک طلا ، سرش را از لای پرهایش بیرون آورد و گفت : « دوست خوبم ، نمی توانم بخوانم . آواز را گم کرده ام . تو آواز را ندیدی ؟ » گل با ناراحتی جواب داد : م نه ، ندیدم . من خواب بودم . شاید درخت سرو بداند که آوازت کجاست . او خیلی بلند است . همه جا را می بیند . شاید آواز تو را هم دیده باشد . » نوک طلا از گل سرخ خداحافظی کرد . بالهایش را باز کرد و رفت و رفت تا به درخت سرو رسید . سرو از همه ی درختهای باغ بلندتر بود . نوک طلا روی شاخه ی سرو نشست و گفت :« سلام ای سرو بلند ! » سرو شانه هایش را تکان داد و گفت :« سلام نوک طلا ، بلبل زیباً چه عجب از این طرفها ! » نوک طلا گفت :« آوازم را گُم کرده ام . دیگر نمی توانم ، بخوانم . دنبال آوازم می گردم . تو که این قدر بلندی ، همه جا را می بینی ، آوازم را ندیدی ؟ » G مثل Geology ]زمین شناسی[ : زمین ما دائما در حال تغییر و تحول است . این تغییرات در داخل و روی سطح زمین انجام می شود و چهره ی زمین را دگرگون می کند . علم مطالعه ی زمین ، دانش زمین شناسی نام دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 34