مجله کودک 299 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 5

در همان ایام عده ای می گفتند : « آقا ! شما اگر خواستید بروید پشت بام ، بگذارید ما اول برویم ، ببینیم اوضاع چگونه است ؛ سپس شما بروید . » حتی این مطلب چند بار توسط مرحوم آقای اشرافی داماد حضرت امام تکرار شد . اما امام اعتنایی نکردند . همین که سر و صدای مردم را از کوچه می شنیدند ، فوراً عمامه را بر سر می گذاشتند و نعلین هایشان را به پا می کردند و به پشت بام می رفتند . بارها اتفاق می افتاد که امام به محض اینکه سر و صدای مردم را می شنیدند ، با سرعت به پشت بام می رفتند ، در حالی که دیگران بعداً مطلع می شدند . این خیلی مهم است که ایشان دوست داشتند به مردمی که با ذوق و شوق به دیدار ایشان آمده بودند ، احترام بگذارند . خمیر شیشه ، به ورقه های شیشه که بسیار داغ هستند تبدیل می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 5