مجله کودک 299 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 7

او امام بزرگ ماست مهربان است ، مهربان چون بیاید بهار ما می شود سبز و بی خزان » **** من سرود بهار را می سرایم برای او کاشکی در سکوت شب می شنیدم صدای او **** من دعا می کنم که او زود آید به سوی ما گر بیاید به پای او جان خود را کنم فدا برای ساختن بطری و گلدان های شیشه ای در کارگاه های شیشه گری از دمیدن هوا به داخل خمیر شیشه ای مذاب استفاده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 7