مجله کودک 299 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 23

خیاط و دستیارها سعی می کنند با سوزن و نخ باسلوق ها را به هم بدوزند اما نمی شوند . درخت با خود اندیشید که چرا این سیب به سوی بالا یا چپ و راست حرکت نکرد ؟ پس از مدتی تفکر ، نیوتون قانون جاذبه عمومی را نوشت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 23