مجله کودک 299 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 299 صفحه 40

پسرک فیل سوار بین این دو تصویر 12 مورد اختلاف وجود دارد . قلم بردار و آن ها را پیدا کن . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : دانشمند کوچک 1- دهلیز چپ 2- سرخرگ ششی (خون را برای تصفیه به شش ها می برد) 3- دهلیز راست 4- سرخرگ آئورت (خون تمیز و اکسیژن دار را از بطن چپ قلب به همه ی بدن می برد) 5- بطن چپ 6- دریچه ی قلبی چپ 7- بطن راست 8- ماهیچه ی قلبی 9- دریچه ی قلبی راست

مجلات دوست کودکانمجله کودک 299صفحه 40