مجله کودک 311 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 6

زائر کوچک حمید هنرجو سوت قطار پیچید در گوش دشت و صحرا توی قطار بودند مادربزرگ و پریا آن روز بود روزی از روزهای پاییز دلهای زائران بود از اشتیاق ، لبریز سوتِ قطار ، انگار با دشت ، حرف می زد : « چیزی نمانده دیگر تا شهر خوبِ مشهد . » خوکچه هندی در مناطق نسبتا گرم و در خارج از ققس زندگی می کند . بعضی از انواع خوکچه هندی مویی بلند و نرم دارد که نیازمند برس کردن است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 6