مجله کودک 312 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 312 صفحه 20

عبور از مغز آیا می توانی از میان این مغز بگذری؟ قلم بردار و از نقطه ی شروع تا نقطه ی پایان را طی کن . مراقب راه های بن بست باش . پاسخ سرگرمی شماره گذشته: بخار مرموز « وویجر یک » کاوشگری است که از سطح مظتری تصاویری ارسال کرده است . نقاط نارنجی رنگ سطح سیاره به علت وجود توفان های تشکیل شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 20