مجله کودک 314 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 7

آن طرف تر کنار مسجد گل بوی گلدسته ها اذان می گفت چون که هر غنچه ای که وا می شد برگ برگش فقط از آن می گفت آن طرف تر برای هر گنجشک مهر و تسبیح و نور آماده است شاید این آسمان و این همه ابر پیش پای پرنده سجاده است این طرف ها نماز گل خیس است آسمان رو به قبله می بارد مطمئنم که بعد از آن دستی سوره های ستاره می کارد دستگاه های بزرگ چاپ ، از چهار مرحله چاپ همزمان بهره می برند . آنها در هر مرحله با افزودن یکی از رنگ های چهارگانه ، تصویری را شکل می دهند که در آخر به شکل تصویر چهار رنگ در می آید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 7