مجله کودک 316 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 34

زمانی چند گذشت تا خرس حالش جا آمد ، و چون به اطراف نگاه کرد ، تازه متوجه شد که رودست خورده است . بر خود ، و عقل خود لعنت فرستاد و گفت که موجود کودنی بیش نیست ! خرس با شکم گرسنه ، و بدن زخمی به راه ادامه داد تا مگر شکاری دندان گیر به چنگ آورد که چشمش به شتری افتاد که پس از چرا به زمین دراز کشیده بود و علف ها را سر کیف به پوز می کشید ! در همین موقع شتر متوجه آمدن خرس شد و انگار از ترس خشکش زد . شتر با خود فکر کرد که اگر هم اکنون پا به فرار بگذارم خرس کارم را خواهد ساخت ، پس زودی دست و پای خود را جمع کرد و از جا بلند شد و به خرس سلام کرد . خرس به عوض پاسخ گفت : « بَه بَه چه نصیب و قسمتی ، از این بهتر نمی شود ! » شتر بی آنکه خود را به بازد ، و دست و پایش را گم کند ، گفت : « ای خرس مهربان ، پیش از این به فکر تو بودم و خدا خدا می کردم که از راه برسی ، و مرا از دغدغه ی زندگی خلاص کنی ، که از ترس شیر حالی مرا نمانده است ! » خرس گفت : « این حرف را تو از سر مَکر می زنی ! » . گفت : « مگر می توان به خرس بزرگ دروغ گفت ! » . خرس آمادگی خود را برای خوردن شتر نشان داد ، و همین که خواست او را بدرد ، شتر گفت : « پیش از آنکه لقمه لقمه ام کنی ، خواهشی دارم که اگر برآورده شود ، دیگر دردسری تو را S مثل Sailing [دریانوردی] : امروزه دریانوردی و قایقرانی علاوه بر جنبه تجاری و ارتباط بین کشورها ، به ورزشی تفریحی نیز تبدیل شده است . این ورزش توسط همه قابل یادگیری است . نکته ی مهم در قایقرانی ، توجه به جهت وزش باد می باشد و کنترل قایق در جهت وزش باد . نوع دیگری از قایقرانی که به وزش باد ارتباط زیادی ندارد . قایقرانی کایاک و کانوئه است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 34