مجله کودک 316 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 35

نیست ! » خرس تندی گفت : « بگو ، که فرصت حرف زدن کم است ! » شتر گفت : « خاری در کف پا دارم که آن را دربیاور ، و آن گاه هر چه خواهی کن . » خرس پذیرفت . شتر پشت به خرس ایستاد ، و پایش را بلند کرد که خار را خرس درآورد ، که شتر لگدی چون افتادن کوهی بر سر خرس فرود آورد . خرس چرخی خورد و دورتر از شتر ، بر زمین غلتید . شتر خونسرد و امید یافته ، راهش را گرفت و رفت . نیم روزی حال خرس جا نیامد ، و از زمین بلند نشد ، تا آن که کم کم به خود آمد ، و تازه فهمید چه بر او پیش آمده است . گفت : « راستی که از حماقت همتا ندارم ! کسی نیست که به من بگوید از موجود نادان ، مگر تو نعل کش بودی که می خواستی خار و تیغ را از پای شتر بیرون بکشی ! ؟ » . خرس افتان و خیزان از راه باز ماند ، و جانب غار را پیش گرفت . به آن جا که رسید دیگر توانی در تن نداشت ، که حرکت کند ، پس به حالت اغماء در افتاد . از این طرف هم بارانی تند و سیل آسیا شروع به باریدن کرد ، و کشاورزی که در آن حوالی بود ، با داس و بیل خود به غار پناه آورد ، که خرس زخمی را در آن جا به حال نیمه جان افتاده دید . کشاورز بیل خود را به هوا برد و با شدت بر سر خرس فرود آورد ، و سپس با داس او را قطعه قطعه کرد ، و هنگامی که از کشتن خرس فارغ شد ، لب غار آمد و صدا در داد که خرس زورگو را کشتم ، و از شرش خلاص شدیم . 1- تکه پارچه ی رنگی که جهت وزش باد را نشان می دهد . 2- میل های از جنس آلومینیوم که دکل اصلی قایق بادبانی را تشکیل می دهد . 3- میله ی هدایت بادبان . با این میله ، بادبان در جهت وزش باد قرار می گیرد . 4- بادبان از نوعی پلاستیک سبک و مقاوم به نام « داکرون » ساخته می شود . 5- پنجره ی پلاستیکی برای مشاهده ی آن سوی بادبان 6- بخشی از قایق که تعادل وزن را در قایق تنظیم می کند . 7- سکان قایق

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 35