مجله کودک 317 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 34

همسایه پر سر و صدایی مثل تو که صدای جیرجیرش تا هفت آسمان می رود . » جیرجیرکه حرفهای سوسکی خانم را شنید ، ناراحت شد . چیزی نگفت و از آنجا رفت . سوسکی خانم هم که دردانه اش خواب بود ، رفت توی باغچه قدم بزند و هوایی بخورد . سوسکی خانم آن طرف باغچه قدم می زد که باران گرفت . باران تندتند بارید و بارید . سوسکی خانم هم آن طرف باغچه ، رفت زیر برگهای تربچه ، باران که بند آمد به طرف خانه رفت . وقتی به خانه رسید دید آب ، خانه اش را برده است و دردانه اش روی یک برگ ، وسط آب تنها مانده است . سوسکی خانم که نه پریدن بلد بود و نه شنا کردن ، این طرف آب مانده بود و دردانه اش آن طرف آب . سوسکی خانم نمی دانست چه کار کند . هر چه داد زد و بیداد کرد ، کسی صدایش را نشنید . این طرفش همسایه نبود . آن طرفش همسایه در فاصله ی سال های 1600 تا 1800 میلادی ، آیزاک نیوتن (فیزیکدان) ، کپلر (ستاره شناس) و جیمز وات (مخترع ماشین بخار) از مهمترین دانشمندان و مخترعات بودند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 34