مجله کودک 332 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 332 صفحه 9

را بفرستد!» بعد بلند بلند خندید. صالح جواب داد «خداوند به من گفت تا سه روز دیگر عذاب خود را بر شما خواهد فرستاد. من تا سه روز دیگر به میان شما میآیم اگر توبه کنید شما عذاب نخواهید شد وگرونه...» با صدای خندهی آنها، مردم یکییکی به طرف صالح آمدند. صالح به سوی خانواده و یاران خود رفت، تا آنها را به جای امنی که خدا دستور داده بود ببرد. قوم ثمود توبه نکردند و گفتند: «ما خانههای خود را در دل کوههای سنگی و محکم ساختهایم و هیچ عذابی ما را از بین نمیبرد.» پایان روز سوّم بود که صدایی وحشتناک آسمان و زمین را پر کرد. مردم که توی خانههایشان بودند کر شدند. بعد از آن، صاعقهای بزرگ به زمین آمد. کوهها به هم خوردند. خانهها تکه تکه شدند و زمین صاف و هموار شد. راهنما اسم حضرتصالح(ع)، یازده بار در قرآن آمده است. او پیامبر قبیلهی «ثمود» بود. دویستوهشتاد سال عمرد کرد و سومین پیامبری بود که با بتپرستان مبارزه کرد. نام جنگنده : آئرایتالیا سری 1 کشور سازنده : ایتالیا تیپ : آموزشی موتور: فیات حداکثر سرعت: 1030 کیلومتر در ساعت تجهیزات : دو مسلسل 7/12 میلی متری- چهار بمب زیر بال

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 9