مجله کودک 403 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 25

جدول چهل خانه ای افقی 1. نوعی پناهگاه درجبهه های جنگ - پاپوش، البته نه از نوع بد وخطرناک آن ! 2. اعتقاد قوی - وقتی آسمان صاف و آفتابی نباشد. 3. دوست ورفیق - طرف وسمت خودمانی 4. جمع آن سهام است به معنای بهره و نصیبی که به هر شخص تعلق می گیرد 5. تردید ودو دلی . 6. چغندر پخته . عمودی 1. سیاهی جسم انسان یا شیء در برابر آفتاب یا هر روشنایی دیگر که بر روی زمین یا بر روی جایی بیفتد ، نامی دخترانه هم هست - گاهی با «بت» همراه می شود. 2. پدر بزرگ وجد را گویند - متضاد روز. 3. «مگر» در هم ریخته - کجاست؟ 4. علامت مفعول بی واسطه. 5. فرزند فرزند را گویند . 6. حیوان ترسیده چنین کند. 7. حرف تعجب خانمها. 8. پروردگار. 9. واحد مقیاس سطح برابر با 100 مترمربع 10. حرف عدم همراهی پاسخ جدول شماره گذشته جدول 88 خانه ای Ÿ موضوع تمبر: بزرگداشت شخصیت ( کره جنوبی) Ÿ قیمت : ده واحد Ÿ سال انتشار : 1965

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 25