مجله کودک 419 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 8

نور میشود نهان پشت تودههای ابر سرد میشود زمین زیر سایههای ابر چونکه سرد شد هوا ابر گریه میکند ابر آب می شود ابر ناله می شود رعد و برق آسمان ناله و فغان اوست قطرههای پاک آب اشک بیامان اوست سوارهنظام ارتش روسیه حضور پیدا کرد. بادیونی اسبی باهوش با سری ظریف است و سرعت و پرش اسب مشهور است. رنگ: بلوطی، قهوهای اما گاهی با درخشش طلایی هم دیده شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 8