مجله کودک 419 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 12

یک چشم قسمت سوم توهین شده بود، خواست اعتراضی بکند که مراد به او اشاره کرد حرفی نزند و او حرفی نزد و حرفی نزد و حرفی نزد تا این که ناگهان از حال رفت و دیگر نفهمید چه اتفاقی افتاد. دزد یک چشم از خواب که بیدار شد، خودش را وسط یک گلیم کهنه، بین نه تا گدا دید و بلند که شد رئیس گداها دستش را به طرف او دراز کرد و گفت:" پول جا." دزد یک چشم که هنوز گیج بود پرسید:" پول جا؟ کدوم جا؟" رئیس گداها که عصبانی شده بود، گفت:" میخواهی پول نداده بری، تازه وسط گلیم خوابیدی؟" دزد یک چشم که نیمدانست چه خبر شده است ، دوباره گفت:" تو چی داری میگی من شاه هستم. شاه این سرزمین، من دزد یک چشمم. من" گداها با شنیدن حرفهای او زدند زیر خنده و حالا نخند کی بخند. بعد هم دزد یک چشم را با دست به هم نشان دادند و گفتندکگ این بیچاره خل نیست. خیلی خل است." و باز هم خندیدند. دزد یک چشم چارهای نداشت وسط خندههای آن ها بلند شد و توی کوچهها و خیابانها همین طوری راه رفت و فکر کرد. اول پیش خودش فکر کرد بهتر است دوباره به قصر برگردد و همه چیز را به دزدهای یک چشم و مراد بگوید و دوباره شاه شود. اما ممکن بود دزدها هم حرف او را مثل گداها باور نکنند. پی باید یک نقشه بهتری می کشید تا دوباره به قصر و پادشاهی برگردد. او همین طوری داشت فکر میکرد و راه می رفت که چشمش افتاد به یک معرکه . ادامه دارد استاندارد برد نرسید. این اسب به اسبی پرانرژی و پرتحرک معروف است . چهار نعلهای اسب متیس سرعت زیادی دارد. رنگ: همه رنگهای تیره

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 12