مجله کودک 419 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 20

مشاهده فضا توسط تلسکوپ جیمز وب بسیار بیشتر از هابل است. از طرف دیگر، تلسکوپهابل مجبور بود در نزدیکی زمین کار مشاهده فضا را انجام دهد. بنابراین دیدن بعضی پدیدهها را در فاصلههای دورتر از دست میداد. در حالی که تلسکوپ جیمز وب در فاصلهی یک و نیم میلیون کیلومتری زمین قرار میگیرد و محدوده حرکتش به دور زمین نیست. بر این اساس خیلی پدیدهها را در محدوده بین سیارات میتواند ببیند. میدان دید جیمز وب هم بسیار وسیعتر از هابل است. آینه اصلی تلسکوپ وب ، 5/6 متر قطر دارد و میتواند مساحت زیادی از فضا را پوشش دهد. اول نسبت به بدن، اندازه پا، بلندتر به نظر میرسد . این اسب، در ترکمنستان و روسیه طرفدار دارد. رنگ: ابلق، خاکستری، بلوطی و مشکی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 20