مجله کودک 428 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 14

قصّههای زندگی امام خمینی قوطی رنگ اداره پغور قاطی طاهره ایبد قسمت دوم صبح که شد، پغور قاطی راه افتاد و رفت اداره. یک دسته گنجشک و کلاغ و کبوتر روی درخت توی کوچه نشسته بودند. تا چشم این مرغان آسمان به پغور قاطی افتاد، جِک جِک و قِک قِک و بِق بِق زدند زیر خنده. پغور قاطی یک سنگ برداشت و به طرف آنها پرت کرد و گفت: «هِرهِر! مسخرهها!» مرغان آسمان روی سرش خرابکاری کردند. پغور قاطی رسید به اداره. رفت توی اتاقش و پشت میز نشست. تا چشم همکارش به او افتاد، هِرهِر زد زیر خنده. پغور قاطی چپ چپ نگاهش کرد و گفت: «به خودت بخند!» همکار پغور قاطی به سر و صورت پغور قاطی اشاره کرد و غش غش خندید و بعد شکمش را گرفت و هوندا 1000 VTR کمپانی هوندا این موتورسیکلت را در سال 1997 به نام «توفان آتش» تولید کرد. آنها پس از موفقیت کمپانی موتورسیکلتسازی «دوکاتی»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 14